جراحی واریس

جراحي ليزر داخل رگ

جراحی واریس با لیزر داخل رگ :

روش هاي جديد براي درمان واريس مورد استفاده قرار گرفته اند با هدف جايگزيني خارج نمودن رگ سافن با روشي راحت تر و با ناراحتي کمتر. شرط اصلي براي استفاد از اين روش ارتباط مستقيم واريس ها با رگ سافن مي باشد. در اين روش رگ سافن بدون برش جراحي واریس بسته مي شود.

در روش ليزر داخل رگ جراح با استفاده از داپلر رنگي از طريق سوراخ کوچک در پوست وارد رگ سافن مي شود و لوله بسيار باريک را تحت کنترل سونوگرافي به کشاله ران در مکان اتصال به رگ فمورال هدايت مي شود. سپس از طريق فيبر نوري داخل کاتتر , نور ليزر به جدار داخل رگ تابانده مي شود .

همينطور که کاتتر به عقب کشيده مي شود به فواصل کوتاه اين عمل تکرار مي شود تا اينکه کاتتراز رگ خارج مي گردد. نور ليزر حرارت توليد مي کند وبر اثر گرم شدن ديوار رگ تغييراتي در ساختمان رگ بوجود مي ايد که موجب بسته شدن رگ مي شود .

بعد ازبستن رگ مسئول برگشت وريدي , درمان واريسهاي باقي مانده توسط تزريق انجام مي شود.

هدف اين روش کاهش در درد و ناراحتي بعد از جراحي و امکان برگشت سريع به زندگي معمولي و کارمي باشد . در جراحي باز و جود زخم و کبودي و گاهي عفونت در زخم مي تواند مشکل ساز باشد.

نتايج جراحي ليزر داخل رگ باي درمان واريس بعد از 4 سال استفاده بسيار رضايت بجش , و حتي ارمقام کمتر براي درصد عود بيماري گزارش شده است.

هزينه بالاي وسايل ليزر ميتواند هزينه درمان را بالا ببرد ولي با توجه به عدم نياز به بستري شدن و بي هوشي هزينه هاي درمان کمتر خواهد شد.

مرکز ملي ارزيابي روشهاي درمان باليني انگليس اين نوع درمان را به عنوان روشي بي خطر و مفيد , به شرطي که توسط جراحان با تجربه انجام شود, شناخته است.

استفاده از ليزر داخل رگ براي درمان نارسائي دريچه اي رگ سافن در 76 رگ: نتايج 16 ماهه

مقدمه و هدف:

واريس بيماري بسيار شايع است و به غير از زشتي پا عواقب آزاردهنده و در بعضي موارد خطرناکي هم دارد. اساس درمان  بر دو پايه استوار است.

اول متوقف نمودن برگشت غير طبيعي خون در سيستم سطحي و دوم  خارج و يا مسدود   نمودن رگهاي  واريسي . گرچه  روش جراحي واریس و تزريق درماني موفق است و در گذشته استاندارد طلائي محسوب مي شد  ولي با توجه به برخي عوارض,  در سالهاي اخير , با هد ف کاهش عوارض, آسانترو با دوام تر نمودن درمان, از روشهاي متفاوتي ازجمله  نور ليزراستفاده شده است.

هدف اين مقاله ارزيابي روش ليزرداخل رگ براي مسدود نمودن رگ سطحي مي باشد .

بيماران و روش مطالعه:

مطالعه از نوع غير راندم و اينده نگر بود که در ان بيماران يکي بعد از ديگري وارد مطالعه شده  (prospective non- random consecutive study )  و  بيماران با نارسائي دريچه اي در سيستم سطحي سافن بلند و کوتاه براي درمان واريس  اوليه تحت درمان ليزر 980 نانو متري داخل رگ قرار گرفتند.

تمام بيماران پيش از عمل و10 الي 14 روز بعد ازعمل  معاينه و تحت ازمايش داپلر رنگي قرار مي گيرند.

نتايج:

تعداد 76 رگ در 69 بيمار تحت عمل جراحي ليزر قرار گرفتند  64 رگ سافن بلند و 12 رگ سافن کوتاه. در اين مطالعه متوسط انرژي براي درمان رگها  2487جولز بود, زمان متوسط 154ثانيه و تعداد متوسط پالس 103بود.

اندازه متوسط قطر رگ سافن بلند در قسمت بالا  10.87م م  پيش از شروع  و بعد از درمان   7.42 م م . اختلاف بين اندازه هاي رگها پيش از شروع  و بعد از درمان از نظر اماري قابل توجه هستند (students t P<.0001).

در معاينه  که بعد از عمل انجام شد  از 76 رگ ليزر شده 73 رگ تا محل تقاطع( 96%) توسط لخته خون, کاملآ مسدود بوده. فقط در سه مور,2-4 سانتي متر نزديک دو راهي بين رگ سطحي و عمقي باز بود ولي بقيه طول رگها  مسدود بود. .درتماس تلفني بعد از عمل 98% از بيماران از درمان راضي بودند.

نتيجه:

اين مطالعه  نشان ميدهد که استفاده از ليزر داخل رگ براي مسدود نمودن سافن و درمان برگشت خون وريدي موفق مي باشد  همراه با رضايت بالاي بيماران.

اين روش درماني ميتواند کمک کند به ان گروه وسيع از بيماران که براي درمان اقدام ننموده و با استفاده از اين روش ميتوانند واريس خود را با اطمينان بيشتردرمان کنند.

واژه هاي کليدي: واريس, نارسائي دريچه وريد سافن , ليزر داخل رگ 980 نانومتري, سونوگرافي دوپلکس.

مقدمه و هدف:

نمايان شدن رگهاي زير پوست اندام تحتاني بعلت نارسائي دريچه هاي وريدي بيماري بسيار شايع است[1]. در اين بيماران رگهاي کلفت با پيچ و خم در زير پوست ساق و ران پا , در حالت ايستاده ديده مي شوند و هنگام دراز کشيدن کاملا محو مي شوند .

واريس  به غير از زشتي پا عواقب آزاردهنده و دربعضي موارد خطرناک هم به دنبال دارد که ميتوان به خستگي و سنگيني پا و لخته شدن خون در واريسها و وريدهاي عمقي  وآمبولي ريه اشاره نمود.

بدون درمان حدود 50% از بيماران دچار نارسائي وريد سطحي مي شوند که با  تغيير رنگ پوست مچ پا و در مراحل پيش رفته زخم مچ پا همراه مي شود[2]

در حالت طبيعي خون وريدي ازطرف پائين پا به بالا به سوي قلب بر ميگردد و از سيستم کم فشار سطحي با کمک دريجه ها به سيستم پر فشار عمقي منتقل  مي گردد.

در بيماراني که دچار واريس مي شوند, بدليل  نارسائي دريچه ها, خون از سيستم پر فشار عمقي در جهت معکوس و با فشار بالا وارد وريدهاي سطحي مي شود.

اين افزايش فشار مخصوصآ در حالت ايستاده موجب" واريسي" شدن رگهاي سطحي مي شود. با توجه به نکات فوق اساس درمان بردو پايه استوار است. اولآ متوقف نمودن برگشت غير طبيعي خون در سيستم سطحي و ثانيآ خارج و يا مسدود نمودن رگهاي واريسي.

درمان جراحي واريس شامل قطع ارتباط بين سيستم سطحي و عمقي درمحل تقاطع دو سيستم مي باشد که با استفاده از برش 5 سانتي متري در کشاله ران انجام مي شود.

رگ سطحي که در ان نارسائي دريچه اي وجود دارد کاملآ  خارج مي گردد (stripping) .از طريق برش هاي ريز پوستي , واريسها  به بيرون کشيده مي شوند (cosmetic phlebectomy) ويا بعدآ با تزريق داروي" رگ خشک کن"  (sclerosant)  مسدود مي شوند.

براي انجام اين عمل نياز به برشهاي جراحي واریس و بيهوشي عمومي داريم که خود ميتواند عوارضي  مانند عفونت  زخم , ترشحات لنفاوي , اسيب به عصب سافن ,عوارض ناشي از بيهوشي و دوران طولاني نقاهت را همراه داشته باشد.

در مطالعاتي که براي کاهش عوارض جراحي واریس , فقط به قطع ارتباط  بين رگ سطحي وعمقي براي درمان واريسها اکتفا شده است, و از خارج نمودن رگ سافن امتناع  شده است, برگشت واريس بعد از جراحي واریس بسيار بالا گذارش شده است.[3] [4].

واضح است که برگشت وريدي مشکل اصلي و زمينه اي اين بيماري مي باشد و براي درمان مفيد لازم است که برگشت وريدي اصلاح شود.

گرچه روش جراحي و تزريق درماني موفق است و در گذشته استاندارد طلائي محسوب مي شد, ولي با توجه به برخي عوارض, درسالهاي اخير, با هدف حذف عوارض, اسانترو با دوام تر نمودن درمان واريس, از روشهاي متفاوتي ازجمله اسکلوروتراپي با کمک سونگرافي و راديوفرکونسي (radiofrequency)[5] [6] و  از نور ليزربراي مسدود نمودن رگ سطحي استفاده شده است.[7] [8]

در سال 1999bone  [9] اولين گذارش استفاده از نور ليزر درداخل رگ, و بعد از ان گزارشهاي روش هاي درمان تمام طول رگ, منتشر شد[10] [11] و در سال 2002 استفاده از نور ليزر در داخل مجراي عروقي توسط سازمان داروي و غذائي امريکا FDA مورد قبول واقع شد.

زماني که انرژي ذخيره شده درنورليزرداخل رگ رها مي شود, اين انرژي توسط رنگدانه قرمز هيموگلوبين  ( بدليل نزديکي طول متر نور قرمزبه امواج 980 نانو متري ليزر) بخوبي جذب شده وتبديل به انرژي حرارتي مي شود و سبب افزايش شديد دماي خون مي شود.

اين رويداد  به حدي است که مقدار کمي از خون در مجاورت فيبر نوري تبديل به بخار مي شود. اين پديده به راحتي هنگام کاربرد ليزر با کمک از سونوگرافي ديده مي شود.

اين حرارت به ديوار داخلي رگ منتقل, سبب  آسيب به ديوار رگ و لخته شدن خون در رگ مي شود.تاثير ديگر اين رويداد ان است که با گذشت زمان به دليل تغييرات ساختاري در ديواره رگ, وريد به تدريج جمع مي شود و اندازه وقطران کم مي شود.

ا توجه به گزارشهاي اخير, درمان واريس با روش ليزر داخل رگ با مقايسه با جراحي واریس مزيت هائي دارد که به نکات زيرمي توان اشاره کرد[12] .

  1. عدم نياز به برش 4-5 سانتي متري در کشاله ران و يا پشت زانو و کاهش درد ,عفونت و نشت لنفاوي از زخم.
  2. عدم نياز به بيرون کشيدن سافن  (varicose vein stripping)با کاهش خطر صدمه به عصب سافن و همينطور به دليل ورم و کبودي کمتر,دوران کوتاه تر نقاهت و بازگشت سريع تر به کار و ورزش را به دنبال دارد.
  3. عدم نياز به بستري شدن و بيهوشي عمومي.
  4. درمان سرپائي با استفاده ازبي حسي.
  5. امکان مسدود نمودن رگ سافن بدون عوارض.
  6. کاهش هزينه درمان .
  7. احتمال عود کمتربا مقايسه با جراحي واریس .

هدف اين مقاله ارزيابي روش ليزرداخل رگ براي مسدود نمودن رگ سطحي مي باشد .

بيماران و روش مطالعه

هفتاد و شش رگ شامل64 رگ سافن بلند و 12 رگ سافن کوتاه  در 69 بيمار مبتلي به واريس اوليه در يک دوران زماني 16 ماهه از تاريخ 15/5/1384 لغايت 28/9/1385 توسط ليزر 980 نانو متري از نوع ديود توليد شرکت الماني بيولتيک(Biolitec AG  980 nm diode)   تحت درمان قرارگرفتند.

نورليزرتوسط فيبر نوري 600 ميکرو متري با استفاده از کاتترهاي اختصاصي براي اين دستگاه   ELVes catheter set به داخل رگ هدايت و نور ليزر به جدار داخلي رگ تابانده شد.

بعد از معاينه  باليني و داپلر سونگرافي (sonoscape diagnostic ultrasound)  که توسط شخص معاينه کننده انجام شد, اطلاعات بدست امده همراه با جزئيات عمل ليزر براي هربيمار, در فرم هاي از پيش اماده شده وارد شده وهمراه با تصويرهاي باليني و داپلر دريک برنامه رايانه اي  (Microsoft access data base) ثبت و نگهداري و تجزيه و تحليل شد.

نوع مطالعه

مطالعه از نوع غير راندم و اينده نگر بود که بيماران يکي بعد از ديگري وارد مطالعه شده      (prospective non random consecutive study)  و  بيماران با نارسائي دريچه اي درسيستم سطحي سافن دراز و کوتاه براي درمان واريس اوليه تحت درمان ليزر 980 نانو متري داخل رگ قرار گرفتند .

از تمام بيماران, بعد از توصيح کار, اجازه دريافت شد که درمان با ليزر انجام شود, گرچه اکثر بيماران صرفآ  براي انجام درمان با ليزر مراجعه نموده بودند.

انتخاب بيماران

بيماراني که با تشخيص سونوگرافييک واريس اوليه, بعلت نارسائي دريچه اي در سيستم بلند ويا کوتاه  به نويسنده مراجعه و مايل به درمان توسط ليزربودند, وارد مطالعه گشتند.

افرادي که اين تشخيص را داشتند ولي در فهرست مطالعه شدگان قرارنگرفتند بيماراني بودند که بيماري شرياني اندام تحتاني ,عدم توانائي براي راه رفتن, سابقه لخته وريدي عمقي, بيماري عمومي شديد, حاملگي, سافن نا مناسب در معاينه با دوپلکس , يا عدم امکان رد نمودن فيبر نوري حين عمل.

واریس مویرگی چیست ؟

واریس مویرگی بیماری می باشد که درون عروق ودیواره های رگ های عروقی به وجود میایند به طوری که باعث ایجاد تورم میشوند و رگ را می بندند و یا مویرگ ها را دچار شکستگی می نمایند واریس مویرگی که عمدتا در پا و قسمت انتهایی بدن بوجود می آیند باعث می شوند که پا دچار کبودی و یا ورم  ویا شکستگی مویرگ های بدن می شود .

علت به وجود آمدن واریس مویرگی چیست ؟

مهمترین عنصر به وجود آمدن واریس مویرگی ارث است ، یعنی خانواده شخص بیمار (فرزندان و کسانی که از او ارث می برند ) بیشتر در معرض واریس مویرگی می باشند که این عمر باعث می شود که افراد بیشتر مراقب خود بوده و از ایستادن طولانی  و یا عدم فعالیت روزانه و داشتن اضافه وزن زیاد …. دوری نمایند .

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>