در ضمن اينكه اين رگها زشت ميباشند و حتي در بعضي افراد موجب خجالت و شرمندگي ميشوند، واريس طنابي و عنكبوتي  همراه علائم زير مي باشند و اين علاعم به زبان انگليسي با مخفف HASTI شناخته است.