احساس خاصي است كه شبيه آن را هنگام ورم و يا عفونت ما تجربه ميكنيم كه همراه با حس نبض دار بودن عضو است. بعضي اوقات هم مانند سوزن زدن و سوزش است كه براي پزشگ بيماري عصب محيطي را تداعي ميكند.