سه عامل موجب برگشت خون وريدى ميباشند. عامل اول، نيروي پمپاژ قلب به جلو و عامل دوم فشار منفى توليد شده توسط دم و باز دم ریه و بلاخره عامل سوم اثرانقباض عضلات و دريچه هاى وريدي كه خون را به طرف بالا به سوي قلب هدايت ميكنند. به اين مجموعه نام 'قلب دوم' ميگويند.