عامل مهم و شناخته شده كه در قسمت پيشگيري به آن بيشتر مي پردازيم