هر چند در شرايط فعلى خيلى از عوامل به وجود آمدن واريس خارج از كنترل ماست ولى با اين حال كارهايى هستند كه ما ميتوانيم انجام دهيم تا از بروز واريس جلوگيرى كنيم و يا  شدتش را كم كنيم، كه شامل اقدامات زير مي باشند: