در اين ١٥ سال اخير دو پيشرفت گزارش شده:

اول ليزر ديود با طول موج ١٤٧٠ نانومتري

و دوم  فيبر راديال radial.

اين دو وسيله براي اولين بار در مقاله توسط پنير Pannier از شهر ماستريكت maastricht. هلند در سال ٢٠١٠ معرفي شد.

پيشتر ادعا شده بود كه بعلت جذب طول موج ليزر ١٤٧٠ توسط آب در جدار رگ و پخش نور ليزر به جدار رگ توسط فيبر راديال انتظار كاهش در درد و كبودي ميرفت و اين فرضيه در اين مطالعه آزمايش شد. در ٥٠ بيمار و ٥٠ عضو مسدود شدن رگ سافن نارسآ با استفاده از ليزر با طول موج ١٤٧٠ و فيبر راديال انجام شد و بيماران از نظر درد و كبودي و موفقيت در مسدود نمودن رگ به مدت ٦ ماه بررسي شدند. متوسط مقدار ليزر ٩٠.٨ ژولز joules  بود و در هيچ مورد رگ باز ديده نشد. نكته حائز اهميت در ٤٤٪  درد گزارش نشد و در ٥٠٪ داروي مسكن استفاده نشد و در ٨٠٪ بيماران هيچ كبودي ديده نشد. در عمل نتايج اين مطالعه تا حدي انتظارات اوليه را برآورد كرد و اين روش را انتخابي موثر و بي خطر معرفي كرد‫.