داروي بيحسي موضعي و ضد خارش است كه در ضمن اثر قوي سكلروزنت هم دارد كه تحت نامهاي asclera, aethoxyskerol,varithena به بازار عرضه مي شود. اين دارو توسط شركت chemische Fabrik Kreussler المان توليد مي شود و اول به عنوان داروي بيحسي در سال ١٩٣٦ ساخته و با نام تجاري Sch600 وارد بازار شد ولي زود اثر سكلروزنت دارو اشكار و درتاريخ ١٩٦٧از سازمان بهداشت المان به نام

اتاكسيسيسكرول aethoxyskerol مجوز گرفت و در اروپا مورد استفاده بود تا اينكه بلاخره از سازمان دارويي امريكا هم مجوز گرفت. در ويالهاي دو سي سي ٠.٢٥٪ و ١٪ و ٣٪ موجود است. مقدار استفاده دارو در يك جلسه بر اساس وزن ٢ ميلي گرم براي هر كيلو ميباشد كه براي بيمار ٧٠ كيلويي ١٤٠ ميلي گرم ميشود. در جدول راست بالا  حجم دارو در غظلاتهاي مختلف كه اين مقدار دارو را دارد نشان مي دهد. توصيه شده كه مقدار استفاده از كف از ١٠ سي سي در يك جلسه بيشتر نباشد.