افزايش فشار وريدي هنگام زورزدن هنگام اجابت مزاج شايد دخيل باشد.