در سال ٢٠١٥ سازمان غذا و داروي امريكا مجوز استفاده از سيستم وينوسيل را به شركت Covidien LLC به عنوان اولين سيستمي كه از چسب براي مسدود نمودن دايمي رگ سافن استفاده شده، را صادر كرد. مجوز بر اساس سه مطالعه كه توسط شركت توليد كننده انجام شده بود صادر شد. نتايج يك مطالعه باليني امريكايي جهت ارزيابي ايمني وثمربخشي ويناسيل venaseal در ١٠٨ شركت كننده با مقايسه با درمان با راديفركونسي در ١١٤ شركت كننده حاكي از ايمن و موثر بودن روش مي بود. در اين سيستم از چسب butyl cyanoacrylate استفاده شده چسبي كه سابقه استفاده در جراحي را دارد و در زمينه هاي مختلف از جمله بستن زخم و سكلروتراپي واريس مري  بدون عوراض استفاده شده است.

مزيت اين روش با مقايسه با روش هاي حرارتي از اين قرار است:

نياز به بيسحي اماسي ندارد.

نياز به ارام بخش ندارد

گروه ما فقط به طور آزمايشي از اين روشها استفاده كرده است. ولي چون ما در استفاده از بيحسي آماسي و داروي آرامبخش با مانع خاصي روبرو نبوديم كه  بخواهيم روشهاي آشنا و آزموده را به اين علت  به كنار بگذاريم، و به اين دليل از اين روشها استفاده نميكنيم.  نكته مهم ديگر براي استفاده نكردن از اين روشها درحال حاضراين است كه بايد منتظر نتايج بيشري باشيم