ورزش و راه رفتن هم به لاغر شدن كمك ميكند و تقويت عضلات پا و همينطور به پمپ وريدي در ساق پا كه موجب برگشت وريدي و تخليه خون از پا ميشود. بعد از لخته وريدي مهمترين عامل كاهش ورم پا زياد راه رفتن است. بيحركتي يكي از عوامل مهم شناخته شده در بروز لخته وريدي مي باشد و در سفرهاي طولاني اتوبوس و هواپيما و بيهوشي و جراحي ديده مي شود.