با توجه به گزارشهاي اخير، درمان واريس با روش ليزر داخل رگ با مقايسه با جراحي واریس مزيت هائی دارد که به نکات زيرمی توان اشاره کرد.

1          عدم نياز به برش 4-5 سانتي متري در کشاله ران و يا پشت زانو و کاهش درد،كاهش خطر خونريزي، عفونت و نشت لنفاوی از زخم.

2          عدم نياز به بيرون کشيدن سافن  (varicose vein stripping)با کاهش خطر صدمه به عصب سافن و همينطور به دليل ورم و کبودي کمتر، دوران کوتاه تر نقاهت و بازگشت سريع تر به کار و ورزش را به دنبال دارد.

3          عدم نياز به بستري شدن و بيهوشي عمومي.

4          درمان سرپائي با استفاده ازبي حسي.

5          امکان مسدود نمودن رگ سافن بدون عوارض.

6          کاهش هزينه درمان .

7          احتمال عود کمتربا مقايسه با جراحي واریس .

هرچند هر كدام از اين مزيتها به نوبه خود بسيار ارزشمند ميباشند ولي از نظر من با ارزش ترين انها كاهش چشمگير در احتمال برگشت بيماري مي باشد بخصوص با مقايسه با عمل قطع ارتباط رگ سافن با رگ فمورال و كشيدن واريسها كه زماني عمل متداولي بود و همراه با ٢٠٪ احتمال عود بود. سرپايي بودن عمل و بازگشت زود هنگام به كار و ورزش با نتايج عالي از ديگر مزيت مورد استفبال بين بيماران مي باشد.