هزينه  وسايل مصرفي ميتواند هزينه درمان را بالا ببرد ولي با توجه به عدم نياز به بستري شدن و بيهوشي هزينه هاي درمان کمتر خواهد شد.

مركز ملي ارزيابي روشهاي درمان باليني انگيس با مخفف NICE مرکز ملي ارزيابي روشهاي درمان باليني انگليس NICE اين نوع درمان را به عنوان روشي بي خطر و مفيد معرفي نموده، به شرطي که توسط جراحان با تجربه انجام شود، و از روشهاي حرارتي به عنوان بهترين روشها براي مسدود نمودن رگ سافن ياد كرده است.