در نظريه سنتی باوربراین است که علت  واريس به دلیل نارسايي دريچه های  وریدي می باشد. گفته شده ابتدا دریچه مجاور محل اتصال رگ سطحي  به عمق  از کار می افتد و سپس به تدريج  دریچه های پائين تر هم نارسا میشوند. اين نارسایی دریچه ای موجب برگشت خون وریدی از بالا به پائین در جهت معکوس میشود که افزایش فشار خون وریدی وگشادی رگهای کوچکتر را به دنبال دارد. اين ديدگاه كلاسيك اخيرآ از طرف گروهي  وريد شناس ابتدا از كشور فرانسه زير سوال رفته است. باور مطلق به اين ديدگاه موجب ميشد كه در گذشتهجراحان در حد وسواس با صرف وقت و انرژي تمام شاخه هاي سافن را در محل ارتباط با رگ فمورال را ميبستند.