ديدگاه جديد استدلال ميكند كه كه پيشرفت واريس از پائين به بالا ميباشد و محل شروع بیماری در شبكه رگهاي ريز واقع شده است. این شبکه وسیع گشاد شده و در نتیجه تعادل فشار وریدی بهم خورده که درنتیجه جهت حركت خون رگ سافن معکوس ميشود. اين نظريه بر پايه چندين مشاهده است:

نتايج عالي درمان نارسايي سافن بلند توسط روشهاي جديد كه درآن فقط انتهاي سافن به پايين بسته مي شد و نه تمام شاخه ه. اين مشاهده در ابتدا ديدگاه كلاسيك را زير سوال برد.

نكته ديگر اين بود كه با استفاده از سونوگرافي ديده شده كه بر خلاف انتظار تعداد قابل ملاحضه اي از بيماران كه نارسايي رگ سافن دارند دريچه آخر كار ميكرد.

بهبودي در برگشت وريدي در سافن بلند در بيماراني كه فقط درمان شاخه و نه تنه واريس شده اند. اين مطلب برای اولین بارتوسط زامبوني در سال ۲۰۰۱ گزارش شد. اين مشاهده هم ناسازگار است با تز كلاسيك.