نتايج  طولاني مدت گزارش شده حاكي از رضايت بيماران و كاهش احتمال باز گشت بيماري با مقايسه با جراحي باز ميباشد. تصوير پاي بيمار كه تحت عمل ليزر داخل رگ سافن بالاي زانو قرار گرفته است پيش و بعد از عمل را ملاحضه ميفرماييد.