تعداد 76 رگ در 69 بيمار تحت عمل جراحي ليزر قرار گرفتند 64 رگ سافن بلند و 12 رگ سافن کوتاه. در اين مطالعه متوسط انرژي براي درمان رگها  2487 جولز بود, زمان متوسط 154 ثانيه و تعداد متوسط پالس 103 بود. اندازه متوسط قطر رگ سافن بلند در قسمت بالا  10.87م م  پيش از شروع  و بعد از درمان   7.42 م م . اختلاف بين اندازه هاي رگها پيش از شروع  و بعد از درمان از نظر اماري قابل توجه هستند (students t P<.0001).

در معاينه  که بعد از عمل انجام شداز 76 رگ ليزر شده 73 رگ تا محل تقاطع( 96%) توسط لخته خون, کاملآ مسدود بوده. فقط در سه مور,2-4 سانتي متر نزديک دو راهي بين رگ سطحي و عمقي باز بود ولي بقيه طول رگها  مسدود بود. .درتماس تلفني و حضوري بعد از عمل 98% از بيماران از درمان راضي ميباشند.