زمان انقباض عضلات، وریدها در داخل آنها فشورده میشوند و در نتیجه خون ساكن در داخل آن رگها به جلو رانده میشوند و در زمان انبساط عضلات، دريچه هاى وريدى از بازگشت خون به سمت پائين جلوگيرى ميكنند.

در صورت نارسایی دريچه ها خون به پائين و يا جهت معكوس باز ميگردد و در پا جمع مي شود. در نتيجه  فشار وريدي افزايش پيدا ميكند. این افزايش فشار رگهای سطحی را  به مرور زمان  گشاد نموده ودر آنها موجب پيچ و خم ميشود كه به اين نوع رگها 'واريس' ميگويند. افزايش فشار وريدي به دليل برگشت وريدي علت اصلى  بيماري مزمن وريدي ميباشد.