واريسهايي كه از منشاء نارسايي سافن كوتاه به وجود ميايند در پشت پا در ناحيه ساق ديده ميشوند. محل اتصال به رگ عمقي كه با سونوگرافي به خوبي ديده ميشود معمولآ حدود ٥ سانتي متر بالاتر از چين پوستي پشت زانو مي باشد ولي در اين بيمار از معمول بالاتر بود.