اينها رگهايى هستند كه به طور غير طبيعي گشاد و متورم شده اند و از سطح پوست طناب مانند به بيرون ميزند و تصويري از خوشه انگور را تداعي ميكنند كه ريشه يوناني نام واريس ميباشد. همانطور كه در تصوير ملاحضه ميفرماييد وريسهايي كه از منشاء نارسايي سافن بلند هستند در قسمت داخلي هم بالاي زانو وهم زير زانو ديده ميشوند.