بزرگترين اتصال بين تنه سافن و رگ عمقي در كشاله ران است. در اينجا رگ سافن بلنداز موقعيت زير پوستي با عبور از فاسيا وارد فضاي عمقي و متصل به وريد عمقي مي شود. ارتباطات ديگري هم بين رگ سطحي و عمقي وجود دارد كه مهمترين انهآ يكي بالاي زانو ديگري در سطح زانو و بلاخره سه عدد بالاي مچ در منطقه گيترمعروف به پرفوران كوكت cockett ميباشند. چون اين رگهاي ارتباطي بايد فاسيا را سوراخ كنند تا وارد رگ عمقي شونداين رگها پرفوريتر ها perforators  يا 'رگهاي سوراخ كننده' مي نامند. در اين نمونه پرفوريت كوكت را مشاهده ميفرماييد با تغييرات پوستي. جاي بخيه عمل قبلي براي بستن پرفوريتر را هم مشاهده ميكنيد.