واريس بيماري بسيار شايع است و به غير از زشتي پا عواقب آزاردهنده و در بعضي موارد خطرناکي هم دارد. اساس درمان بر دو پايه استوار است. اول متوقف نمودن برگشت غير طبيعي خون در سيستم سطحي و دوم خارج و يا مسدود نمودن رگهاي واريسي و دوم درمان شاخه هاي واريسي از بزرگ گرفته تا موي رگي . گرچه روش جراحي باز موفق است و در گذشته استاندارد طلائي محسوب مي شد ولي با توجه به برخي عوارض، در سالهاي اخير، با هدف کاهش عوارض، آسانترو با دوام تر نمودن درمان، از روشهاي متفاوتي ازجمله نور ليزراستفاده شده است.
هدف اين مقاله ارزيابي روش ليزرداخل رگ براي مسدود نمودن رگ سطحي مي باشد .