سونوگرافی داپلر از امواج صوتی برای تصویر برداری ازرگهای بدن استفاده می کند. این روش درد و عوارض جانبی ندارد. سونوگرافی بسته به تکنیک استفاده های متفاوتی  دارد .

دستگاهاي متداول سونوگرافي داپلر رنگي يا دوپلكس هم امكان ارائه تصويرسياه و سفيد و هم  تصوير رنگي را دارند. توليد تصوير رنگي براساس پديده داپلر ميباشد كه توسط آن سرعت و جهت حركت خون با استفاده از رنگهاي مختلف نشان داده مي شوند. اين خاصيت در تشخيص برگشت وريدي استفاده ميشود.