فرایند لیزر واریس پا شامل بر مرحله سونوگرافي مجدد براي تاييد تشخيص و علامت گذاري مسير سافن و واريسها، ایجاد بی حسی موضعی، جاگذاری فیبر و بيحسي اماسي و سپس مرحله اعمال انرژی تابشی برای خشکاندن رگ است.