بدون ترديد چاقي هم احتمال لخته وريدي را بعد از جراحي افزايش ميدهد و هم احتمال زخم شدن پا. در افراد چاق كندي در بهبودي وريدي  نقش شناخته شده دارد و همينطور احتمال بروز واريس و مويرگ را افزايش مي دهد. بعلت چاقي تشخيص  واريس هم با تاخير انجام ميشود و احتمال عوارض افزايش داده مي شود.