در تصوير سونوگرافیک مسدود شدن رگ ١٠ روز بعد از جراحي  اراف توسط سونوگرافي ديده ميشود. در رگ مسدود شده رنگ داخل رگ ديده نمي شود زماني كه داپلر رنگي مورد استفاده است و علامت ديگر آن است كه با فشار پروب روي پوست ديوار رگ تحت معاينه به هم نزديك نمي شوند.