دستگاه كلريوين را با استفاده از روشهاي موجود به داخل رگ وارد شده و سپس نوك كاتتر را با كمك  سونوگرافي به  تقاطع  رگ سطحي و عمقي هدايت ميشود. نوك كاتتر داراي چرخي است كه با شروع چرخش جدار رگ را خراش داده و زخمي ميكند و با تزريق هم زمان داروي پوليداكنال مايع موجب تصلب رگ مي شود. گفته شده كه خراش وارد شده به جدار رگ موجب پاره شدن رگ و صدمعه زدن به عناصر بيرون از رگ نمي شود.

مسدود نمودن رگ از بالا به پايين انجام ميشود.

مطالعه روي ٣٩٣ رگ  در ٣٠٠ بيمار تحت درمان در يك مركز در انگلستان انجام شد. دو ماه بعد از عمل بيماران توسط سونگرافي  ارزيابي شده اند. همه عملها فقط تحت بيحسي موضعي انجام شد. انسداد كامل رگ در تمام رگها درمرحله اوليه ديده شد ولي بعد از٨ هفته سونوگرافي نشان داد كه در١٣ رگ از ٣٩١ رگ انسداد كامل مشاهده نشد( ٣.٣٪) . تمام اينها با تزريق مجدد سكلروزنت كفي  تحت كنترل سونوگرافي درمان شد. عمل خوب تحمل شد با درد بسيار كم بدون عوارض. نويسنده ادعا ميكند كه اين روش براي مراكز كه بيمار با پاي خود وارد و خارج ميشود بسيار مناسب است و همينطور در بيماراني كه بيماري دو طرفه دارند. نتايج اوليه اميدوار كننده است ولي نياز به مطلعات تكميلي دارد.

در اين روش از بيحسي امسي و ياتزيق آرام بخش وريدي استفاده نشد.