نكته قابل توجه ديگر  كاهش درعوارض موضعي كه با استفاده از كف ساخته شده با گاز فيزيولوژي مشاهده ميشود. اين يافته

در گزارش هس Hess  كه در سال ٢٠١٢ چاپ شد آمده است و شما تصوير مقاله را  مشاهده ميفرماييد و نتايج آن را اينجا مرور ميكنيم:

در اين گزارش كاهش عوارض موضعي با استفاده از گاز فيزيولوژي به مقدار عوارض دور دست نمي باشد ولي چون اين عوراض زمان بيشتري مي مانند و گاهي موجب نارضايتي بيمار ميشوند شايد از عوارض دور دست مهمتر باشند.

كاهشها از اين قرار است:

تيرگي پوست از ٢٣٪ به ١٣٪

هماتوم از ١٤٪ به ٢٪