مقايسه عوارض اسكلروتراپي در ١٠٠ بيمار كه  كف مورد استفاده يا  با هوا يا گاز اكسيژن و ديوكسيد كاربن ساخته شده بود در مجله انگليسي اندووسكلر در سال ٢٠١٠ چاپ شد. نتايج از اين قرار ميباشند: در بيماران كه كف با هوا ساخته شده بود شدت عوارض از اين قرار است:

تنگي سينه ١٨٪

سرفه خشك ١٦٪

سرگيجه ٦٪

اختلالات در بينايي٨٠٢٪.

در بيماراني كه كف با گاز فيزيولوژي ساخته شده بود شيوع اين عوارض نزديك به سفر شد!!

بسي جاي نگراني است كه كف ساخته شده توسط هوا موجب اختلات بينايي در ٨٠٢ ٪ از بيماران ميشد ولي در تجربه ما هرگز بيماري با اختلات بينايي بعد ازاسكلروتراپي نديديم ولي در صد بیمارانی که دچار سرفه خشك میشدند در بیماران ما ٢٣٪ بود ولي چون گذرا و زمانش كمتر از ۱۵ دقیقه بود موجب نگراني ما نميشد. اكنون كه ما بمدت ٦ ماه است كه از گاز فيزيولوژي استفاده ميكنيم خوشحالم  كه حتي يك مورد سرفه خشك حتي در بيماراني كه مقدار دريافتي كف بالا داشنتد، نداشتيم.😄😄

 

اين عوارض بدليل انتقال حبابها از طريق سيستم وريدي عمقي به قلب و سپس به ريه ميباشد. در بيماراني كه تحت اسكلروتراپي با كف ساخته شده با هوا قرار گرفته اند حبابها در قلب به راحتي توسط اكوكارديوگرافي ديده ميشوند و تصاوير آن در گزارش موريسن آمده است. در بعضي بيماران كه ارتباط مادرزادي بين دو بطن وجود دارد احتمال حركت حبابها از بتن راست به چپ و سپس به مغز وجود دارد كه میتواند موجب اختلات موقتي كوتاه مدت در بينايي شود. بر اين اساس احتياط بيشتري لازم است براي بيماران شناخته شده با ارتباط غير طبيعي بين دو بتن. به دليل نداشتن علائم واضع در تعدادي از مردم احتمال وجود اين عارضه به شكل ناشناخته وجود دارد.