اهمیت این نوع دیدگاها در این است که اگر علت واریس نارسايي دريچه اي از بالا به پائین است طبيعتآ درمان متمرکز میشود در مسدود نمودن تنه سافنها ولی اگر برعکس باشد درمان شاخه هاي واریسي دورتراز تنه اصلي ازاولویت بیشتری برخورداراست.

مقالات اخير تاكيد دارند كه شايد هر دو نظريه تا اندازهاي درست باشند و اين اختلافي كه مشاهده مي شود به اين دليل است كه انچه ما به عنوان بيماري واحد معرفي ميكنيم شايدصحيح نباشد و احتمال ميرود كه انچه ما 'واريس' ميناميم شامل چند نوع بيماري مختلف است. ما هم اين ديدگاه را داريم و در نتيجه هنگام درمان هم به تنه مي پردازيم و هم به شاخه ها.