بدون شك عوامل ارثي جزو مهمترين عوامل ميباشند هر چند 'ژن' واريس هنوز به طور كامل معرفي نشده است ولي ارتباط  ژن FOX C2 روي كروموسوم ١٦ و نارسايي وريدي اندام تحتاني گزارش شده است. اما تجربه روزمره ماست كه اكثر بيماران سابقه فاميلي واريس در اقوام درجه يك داررند. به نظر ميرسد كه  سابفه فاميلي واريس در اقوام مذكر بيشتر همراه است با بيماراني كه واريسشان از نوع طنابي است ولي سابقه فاميلي در اقوام موئنث با واريس موي رگي همراه ميباشد. تا زماني كه عوامل ارثي درمان نشوند احتمال برگشت واريس بخصوص از نوع ارثي وجود دارد. گاهي بيماران مي پرسند كه چه كار كنم واريس نگيرم و ما به شوخي ميگوئيم كه لازم است پدر بزرگتان را عوض كنيد.