در سال ١٩٩٩ ميلادي از FDA امريكا مجوز گرفت ولي اين روش در سال٢٠٠٧به شكل جديد به بازار معرفي شد به نام closure fast. در تصوير زير خود دستگاه و صفحه نمايش دستگاه  ار اف هنگام سيكل ٢٠ ثانيه اي را نشان ميدهد.

اين روش حرارتي خيلي مانند ليزر است ولي فرق اصلي اين كه  حرارت با امواج رايويي با فركونسي بالا توليد ميشود. در انتهاي كاتتر قطعه فلزي ٧ سانتي متري وجود دارد كه در صورت فعال نمودن گرم ميشود بمدت ٢٠ ثانيه و به دماي ١٢٠ درجه سانتي گراد. در اين قسمت گرما سنج وجود دارد كه درجه حرارت را اندازه گيري ميكند و در صورت ثبت درجه حرارت كه غير طبيعي است دستگاه اتوماتيك خاموش ميكند. اين در شرايطي ديده ميشود كه مقدار تزريق مايع به دور رگ كافي نباشد و يا اينكه رگ به خطا وارد رگ عمقي شده باشد. اين حرارت به جدار رگ منتقل شده وموجب صدمه به جداررگ ميشود.