هرچند علت قطعى شناخته نيست ولي در حال حاظر دو نظريه با هم رقابت ميكنند.