از قديم عصاره شاه بلوط هندي يا درخت ساج كه در شاهنامه هم به آن اشاره شده است در درمان واريس وبيماري مزمن وريدي مورد استفاده قرار گرفته و شواهد علمي براي موثر بودنش منتشر شده است يكي در مجله معتبر لانست در سال ١٩٦٦ و ديكري در سال ٢٠٠٦ كه خلاصه چندين مطالعه بود. در اين انتشارات توانايي دارو در كاهش درد و ورم ثابت شد. ماده فعال اسين escin ميباشد كه موجب افزايش تغزيه جدار وريد و موكي ميشود و شكافهاي جدار كه از راه ان مايع به بيرون نشت ميكند را مي بندد و به دليل ورم كاهش پيدا ميكند. در ضمن اثر ضد التهابي و افزايش انقباض tone وريد را دارد كه به برگشت وريدي كمك ميكند. در ايران به نام وينوويتال vienovital قابل خريداري است.