سيستم گردش خون موظف رساندن اكسيژن به سلولها بدن ميباشد و اين سيستم شامل قلب، شريانها، وريدها، موي رگها و بلاخره خون ميباشد. خون اكسيژنه توسط پومپاژ قلب از ريه توسط شريانها و مورگها به مليونها سل در سراسر بدن منتقل ميشود. بعد از تغزيه سلولها، خون از راه وريدها به قلب باز ميگردد و دو باره در ريه اوكسيژنه ميشود.