در پا دو سيستم وريدي موجود است: سيستم عمقي و سيستم سطحى. وريدهاي سيستم عمقى با مقايسه با وريدهاي سيستم سطحي قطر بيشرى دارند و مسيرشان عميق تر است.  وريدهاي سيستم سطحى در چربي زير پوست واقع شده اند و با چشم قابل روئيت ميباشند. اين دو سيستم در در دو جای اصلى به هم مرتبط ميشوند، که

يكي در كشاله ران و ديگري در پشت زانو می باشد. ارتباط هاى ديگری هم از طريق رگهاى پرفران وجود دارد.

<a href="http://iranvarice.com//wp-content/uploads/2018/04/2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-5577" src="http://iranvarice.com//wp-content/uploads/2018/04/2.png" alt="" width="170" height="217" /></a>