در حالت ايستاده انجام ميشود در وديو متوجه هستيد كه كاربر رگها را لمس ميكند. مسير رگ سافن با كمك سونوگرافي علامت گذاري ميشود.