روشهاي جديد درمان واريس متمركز شده اند بر جايگزيني تكنيكهاي حرارتي ( ليزر و راديوفركانسي) براي مسدود نمودن رگ سافن با روشهايي غير حرارتي كه  نياز به بيحسي آماسي tumescent anaesthesia جهت حفاظت از عناصر خارج از رگ و تزريق آرامبخش ندارند. انتضار ميرود كه روشهاي جديد درماني در كاهش پيچيدگي، درد، سرعت عمل، هزينه، وعوارض بتوانند موثر واقع شوند.

سه روش جديد بررسي ميشوند:

كلريوين clarivein

واريتنا varithena

وينوسيل venaseal