برای کاهش احتمال لخته وريدي عمقي بعدازعمل ساعتي يك ربع راه بروید و فكر نكنيد که به دلیل عمل باید استراحت كنيد. راه رفتن باعث افزايش گردش خون در وريدهاي عمقي  و موجب كاهش خطر لخته مي شود.

ورزشهاي معمول تان را ميتوانيد هرچه زودتر شروع كنيد.

راه رفتن به كاهش درد كمك مي كند.