راحت ترين پانسمان گذاشتن چند گازاستريل اغشته به سرم نمكي استريل روي زخم زير جوراب واريس مي باشد ولی برخي بيماران استفاده ازكامفيل را ترجيح ميدهند.

زخم واريس ميتواند همراه با سوزش شديد باشد بخصوص بعد ازبرداشتن نسوج  ناسالم ازروي زخم. داروي 'گاباپنتين 'براي تسكين اين سوزش موثراست.

استفاده از"انتي بيوتيك" خوراكي بطورمعمول براي درمان زخم واريسي استفاده نمي شود. درصورت "سلوليت" پوستي بعد از ليزروكشيدن رگ واريسي دوره كوتاه انتي بيوتيك استفاده مي شود.

استفاده ازمحلولهای چرب گوناگون از جمله "آنتي بيوتيك" موضعي  براي پانسمان زخم توصيه نميشود.

براي بهبود زودتر زخم داروهاي مكمل از جمله 'اناكسوپرين' زيرجلدي، 'اسپرين'، 'پلاويكس' و 'اتورواستتين' بمدت چندين هفته استفاده مي شود. دراين بيماران پوشيدن جوراب واريس زير زانو روي جوراب سفيد بالاي زانو به سرعت بخشيدن و به بسته شدن زخم ها كمك مي كند.

بعد از عمل زخمهاي بزرگ ممكن است تا چندين هفته طول بكشد تا كاملآ پوست بسته شود و معولآ ادامه استفاده از جوراب واريس بعد از بهبودي زخم توصيه مي شود