جوراب واريس كه اندازه ميباشد ومرتب تعويض مي شود از قديم يكي از اركان درمان  واريس ميباشد. شواهد نشان ميدهد كه جوراب طبي از پيشرفت واريس پيشگيري نميكند ولي كوفتگي و خستگي و ورم پا را كم ميكند و احتمالآ بعداز لخته وريدي عمقي از بروز زخم وريدي جلوگيري ميكند. خصوصيت جوراب طبي اين است كه مقدار قشار نزديك مچ پا به تدريج بيشتر است از فشار زير زانو كه در تصوير ملاحضه ميفرماييد. جوراب روزها پوشيده ميشوند و شبها از پا خارج ميشوند. مقدار فشاري كه كلاسهاي مختلف جوراب طبي روي در سيستم امريكايي و انگليسي به پا وارد ميكنند را در جدول زير ملاحضه ميفرماييد. كلاس ١ براي پيشگيري از لخته و واريس خفيف است و كلاس دو واريس متوسط و جلوگيري از زخم بعد از ترومبوز وريدي و كلاس ٣ براي زخم وريدي استفاده ميشود.فشارهاي جوراب در استاندارد انگليس كمي كمتر از استاندارد امريكا است.

مهمترين ايراد جوراب فشاري عدم تحمل آن در بسياري از بيماران ميباشد.