سوزني با سوراخ كردن پوست با هدايت سونوگرافي به داخل رگ سافن وارد مي شود. زمانيكه خون از انتهاي سوزن خارج ميشود با استفاده از روش سلدينگر seldinger لوله باريك در داخل رگ جاگذاري ميشود و بدينوسيله، فيبر نوري كه نازك و انعطاف پذيراست از طريق اين غلاف به داخل رگ برده  به بالا تا تقاطع رگ سطحي با رگ عمقي هدايت ميشود. جايي كه نوك فيبر نوري قرار ميگيرد توسط سونوگرافي و نور معمولي راهنما كنترل ميشود. مهم است كه فيبر در داخل رگ عمقي نباشد.