باز هم مانند روش ليزر غلاف  ١٠سانتي وارد رگ ميشود به نام شيت Sheath  كه از راه آن غلاف به راحتي ميتوان كاتتر هاي ديگر و يا اسكلروزنت كفي را وارد رگ كرد. كاتتر راديوفركونسي از راه غلاف تحت كنترل سونوگرافي به بالا تا تقاطع رگ سطحي و عمقي هدايت ميشود كه اين محل معمولا مجاور وريد اپيگاستريك epigasric vein  مي باشد. در تصويرزير جراح پروب سونگرافي را روي محل تقاطع گذاشته و دارد با حركت كاتتر از پايين محل نوك كاتتر كه توسط سونوگرافي ديده ميشود، انتخاب ميكند.