بر خلاف روش ليزر كه هنگام تاباندن نور فيبر بطور مستمر به عقب كشيده ميشود، در درروش راديوفركونسي كاتتر هر ٧ سانتي سانتي متر به عقب كشيده ميشود وهربارانرژي اراف به مدت ٢٠ ثانيه به قطعه ٧ سانتي متري رگ منتقل ميشود تا اينكه كاتترازرگ خارج شود. با فعال نمودن راديوفركونسي انرژي امواج راديوي با فركونسي بالا تبديل به حرارت ميشود كه توليد گرما ميكند به مقدار ١٢٠ درجه سانتي گراد. اين مقدار گرما آب را جوش مياورد و حبابهاي بخار به راحتي توسط سونوگرافي ديده ميشود.