ابتدا بايد تنه اصلي سافن را شناسايي  كرد وآن را از شاخه هاي واريسي تفكيك كرد. كليد اين كار در معاينه سونوگرافي به اصطلاح از تصوير چشم مصري استفاده ميشود چون تنه سافن هميشه پوشيده است با لايه اي از فاسيا كه در سونو خوب ديده ميشود. شاخه هاي واريسي زير پوست ولي بيرون فاسيا ميباشند