در افرادي كه قسمتي از واريسهايشان ناگهاني درد ناك و سفت شده اند با داپلر ميتوان لخته سطحی و سعتش را تشخيص داد. وجود لخته سطحي مانع اي براي درمان قطعي واريس نمي باشد. سيستم عمقی براي احتمال وجود لخته حاد و يا علايمي از ترومبوز در گذشته يا و نارسايي دريچه ای  عمقي تحت برررسي قرار ميگيرد. با كمي تجربه حتی ميشود به احتمال فشار روی وريد لگنن  پی برد. سپس با توجه به تشخیص قطعی بهترین روش درمانی به بيمار پیشنهاد می شود.