رگهاي پرفوران در حالت طبيعي به راحتي توسط سونوگرافي قابل روئيت ميباشند. اينها رگ هاي هستندكه رگ سطحي  رامتصل ميكند به رگ عمقي. حركت خون از سمت سطحي به عمقي است. دريچه ها تضمين ميكنند كه اين حركت يك طرفه باشد. چون فشار خون وريدي در سيستم عمقي بعلت وجود قلب دوم بالاتر از فشار خون در سيستم سطحي ميباشد انتظار ميرود كه خون از سيستم عمقي به سيستم سطحي منتقل شود ولي دريچه ها از اين امر ممانعت ميكنند. در صورت ناكارامدي اين دريچه ها فشار بالاي عمقي منتقل ميشود از طريق رگ پرفوران به رگ سطحي كه اين فشار بالا موجب گشادي هر دو رگ ميشود. اين حالت توسط سونوگرافي به خوبي قابل تشخيص است.

در تصوير بالا پروب كمي پائين تر از محل رگ پرفوران مي باشد ودر تصاوير بعدي ارتباط واضع بين رگ طحي و عمقي ديده ميشود. با فشار آوردن روي ساق پا جريان خون ديده ميشود كه با برداشتن فشار رنگ عوض ميشود كه نشانه حركت خون در جهت مخالف است .