گشادي رگ سافن همراه با برگشت وريدي در تنه اصلي رگهاي سافن بلند و كوتاه به راحتي توسط داپلر رنگي قابل تشخيص است. براي تشخيص سونوگرافيك برگشت وريدي venous reflux اول پروب سونگرافي روي رگ مورد نظر گذاشته ميشود و تصوير رگ روي صفحه دستگاه ديده ميشود وسپس هنگامي كه تصوير رگ روي صفحه مانيتور ديده ميشود با فشار compress روي پوست در قسمت پائين تر رگ افزايش حركت خون به بالا مشاهده ميشود. زمانيكه فشاراز روي رگ برداشته ميشود release ، در افراد سالم به دليل كارايي دريچه ها خون به پائين برنمي گردد و رنگ ثابت مي ماند ولي در افرادي كه نارسائي دريچه ای دارند خون به پائين سرازير ميشود و در نتيجه رنگ جريان خون روی صفحه  نمایش تغيير ميكند.

مدت جريان خون به ثانيه در جهت معكوس نشانه شدت ريفلاكس يا برگشت وريدي ميباشد. زمان برگشت بالای نیم ثانیه برای تشخیص لازم است.