نور ليزر از طريق فيبر نوري به داخل رگ تابانده مي شود.  تابش هنگام بيرون كشيدن تا خروج از رگ ادامه دارد.

انرژي زخيره شده در نور ليزر توسط رنگ دانه قرمز هيموگلوبين haemoglobin جذب شده، و با تبديل انرژي ليزري به انرژي حرارتي، گرما توليد مي شود. دماي گرما بالاي ١٠٠ درجه است  به مقداري كه آب به جوش امده و حبابهاي بخار توسط سونوگرافي در داخل رگ ديده مي شود. گرماي توليد شده تغييراتي در پروتين و كولژن collagen جدار رگ  بوجود مي آورد كه نه تنها موجب مسدود شدن رگ به علت ترومبوز ميشود ولي با گذشت زمان ديوار فيبروزه fibrosis و تنگ مي شود كه اين احتمال باز شدن مجدد رگ را كم ميكند. بعد ازبستن رگ نارسا، درمان واريسهاي باقي مانده توسط اسكلروترپي گوناگون و در بعضي موارد ميكروفلبكتومي انجام مي شود كه شرح ان داده شده است.