مطالعه از نوع غير راندم واينده نگر بود که درآن بيماران يکي بعداز ديگري وارد مطالعه شده  و بيماران با نارسائي دريچه اي در سيستم سطحي سافن بلند و کوتاه براي درمان واريس اوليه تحت درمان ليزر 980 نانو متري داخل رگ قرار گرفتند. دستگاه ليزر توليد شركت بيليتيك Biolited المان به نام سرليز cerelas ١٥ استفاده شد.

تمام بيماران پيش ازعمل و 10 الي 14 روز بعدازعمل معاينه و تحت ازمايش داپلر رنگي قرارمي گيرند.